Question:

Bakit mahalaga ang pambansang wika?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

3 ANSWERS


  1. ang wikang tagalong ay sumisimbolo ng pagkakakilanlan sa mga Pilipino o tinatawag na self-identity para sa ating mga Pilipino,nandyan din ang pambansang awit na lupang hinirang na sumisimbolo din sa bansang Pilipinas ngunit ang mga ito ay tanda lamang mas mahalaga parin ang kahulugan ng mga ito kaysa simbolo .


  2. ewan ko sainyo

  3. Dahil ito napapahayag na sino ka at ano ang iyong lahi.

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions