Question:

Ano ang apat na bigkas ng salita?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

6 ANSWERS


 1. Ang apat na bigkas ng mga salita ay ang mga sumusunod:

  1.Malumay - may diin sa ikalawang pantig mula sa hulihan. maaring magtapos sa
  patinig o katinig. banayad at walang antala ang pagbigkas sa huling pantig.
  walang kuglit.
  2.Malumi - may diin sa ikalawang pantiog mula sa hulihan. may impit mula sa
  huling pantig. nagtatapos sa patinig lamang. (\) paiwa ang tuldik na ginagamit.
  3.Mabilis - binibigkas ng tuloy-tuloy. walang diin at antala hanggang sa huling
  pantig. maaring magtapos sa patinig o katinig.
  4.Maragsa - binigkas ng tuloy-tuloy, may impiyt sa huling pantig. nagtatapos sa
  huling pantig lamang. Nilalagyan ng tul


 2. pls.. help what are the example of malumay and malumi give me 2

 3. malumay
  malumi
  mabilis
  maragsa

 4. bigay ka naman sampung halimbawa

  Im ICCSian hulaan niyo kung cnu ako!
  Clue:Chess varsity

 5. bigay ka naman sampung halimbawa

  Im ICCSian hulaan niyo kung cnu ako!
  Clue:Chess varsity

 6. aso

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 6 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.