Question:

Ano ang kalikasan ng tao?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

2 ANSWERS


  1. ANO ANG MGA KAHALAGAHAN NG KALIKASAN S ATING LAHAT


  2. ito ang chupaan at jakulan ng bawat orchids sa gubat

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 2 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.