Question:

Ano ang ibig sabihin ng prime meridian?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

7 ANSWERS


  1. Ang prime meridian ay guhit na patayo mula sa hilaga hanggang timog na siyang naghahati sa kanluran at silangang hemispero.


  2. putang ina kau mura kau ng mura gaga gahgo

  3. ano ang kahulugan ng meridian?

  4. mga putang ina ninyu gago kau bobo pa tng ina ninyu f**k you kau b***h!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. ang zero degree na naghahati sa kanluran at silangang hemispero

  6. linyang pahiga mula timog.

  7. ewan ko sau

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 7 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.