Question:

Mga teknik ng pagbasa?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

1 ANSWERS


 1. previewing - pag-iisip bago magbasa
  surbeying - pagtingin sa ibat-ibang bahagi ng aklat
  iskaning- pahapyaw n pagbasa
  kaswal- uri ng pagbasa na ngpapalipas oras lamang
  komprehensib - iniisa isa.. mapamiga ng isip
  kritikal - mapanlikha, layuning makatuklas ng bagong kaalaman
  pamuling-basa - pagbasa ng paulit ulit upang makakuha ng konklusyon
  basang tala- pagbasa na sinasabayan ng pagsulat..

You're reading: Mga teknik ng pagbasa?

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions