Question:

Anu-ano ang mga kabihasnang sumibol sa asya?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

3 ANSWERS


  1. tang ina nyo ang bobo nyo mag sasagot maglalagay kyo ng sagot tapos bobo pa ung ilalagy gaggoo!!


  2. kabihasnang sumer

  3. anu-anong kabihasnan ang sumibol sa asia

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions