Question:

Ano ang ibig sabihin ng pangkat etnolinggwistiko?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

5 ANSWERS


  1. uysjfuensjcnsufnjvdfiuhndnfgg


  2. anu bayan wla nman kayong maisagot na tama !!!! kailangan ko kc tlqa yan ... may report kmi bukas  !!!!!! hayyyyyyyy

  3. j1Wxr

  4. ang ibig sabihin nito ay ang pag sexxxxxxxxxxxxx ng lola't lolo at mga bata 9 to 16

  5. magbigay ng halimbawa

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 5 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.