Question:

Sinu sino ang mga taong tumulong kay rizal upang mailimbag ang noli me tangere? i need it quick please help?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

please help me do this little research of mine... i need it at this moment

 Tags:

   Report

6 ANSWERS


  1. bulls eye! complete one


  2. whatever!!!!

  3. joy de guia
    isa sya sa nagambag para sa noli

  4. ang bobo nio

    j3j3j3

  5. si mark visperas ang nagpahiram ng kwarta kay rizal upang mailimbag ang nule mi tangiri

  6. si Maximo Viola ay isang dating kamag-aral na siyang tumulong kay Rizal sa pagpapahathala ng nobela at nagbigay ng pera upang matugunan ang mga pangangailangan.

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 6 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.