Question:

Ano ang tiyak na lokasyon ng tsina?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

3 ANSWERS


  1. ui hi po sa mga TANGANG hindi ALAM ang mga SAGOT dito sa TANONG ito.
    ang BOBO nio!!!


  2. hoi

  3. mga putangina nyo

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.