Question:

Ano ano ang mga salitang tagalog na nagsisimula sa letrang N?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

3 ANSWERS


 1. namatay
  nabuhay
  nagpasya
  naaankop


 2. nuno
  ninang
  nara
  nipa
  nana

 3. numero
  nanay

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 3 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions