Question:

Ano ang konklusyon?

by Guest52  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

5 ANSWERS


  1.  pakialam mo...?  2. WAG KA NG MAGTYPE KUNG DI MO ALAM  3. wakas

  4. EWAN KO

  5. ay mga inferences, asbtraksyon, implikasyon,interpretasyon, pangkalahatang pahayag, at paglalahad batay sa mga datos at impormasyong nakalap ng mananaliksik.
You're reading: Ano ang konklusyon?

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 5 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions