Question:

Ano ang kahulugan ng kard katalog?

by Guest550  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

9 ANSWERS


 1. ang kard katalog ay isang indeks ng mga aklat at iba pang materyales na makikita sa aklatan


   


 2.  tang ina nio!!


 3.  crazy people dont know what it is


 4.  mga baliw hahahahahah


 5. ewan ko sa inyo!!!!!di ko kau kallalala

 6. Di nYo Lh@m UnG KaRd KaEtAlOuG???

 7. anu ang kard katalog

 8. pag xure diha

 9. what the f**k are you you want to kill me....................help me!!!
  i don't have any answer to answer your question and who are you?!?

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 9 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions