Question:

Ano ang kahulugan ng kard katalog?

by Kim Hollenback  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

9 ANSWERS

 1. Peter van Lint

  ang kard katalog ay isang indeks ng mga aklat at iba pang materyales na makikita sa aklatan


   

 2. Porfirio Alvarez

   tang ina nio!!

 3. Cay Gliebe

   crazy people dont know what it is

 4. Pam Baker

   mga baliw hahahahahah

 5. Susan Buckley
  ewan ko sa inyo!!!!!di ko kau kallalala
 6. Anil Sachdev
  Di nYo Lh@m UnG KaRd KaEtAlOuG???
 7. neil kaden
  anu ang kard katalog
 8. Juan Ferrero
  pag xure diha
 9. Jose Roso
  what the f**k are you you want to kill me....................help me!!!
  i don't have any answer to answer your question and who are you?!?

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 9 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions