Question:

Ano ang druga?

by  |  earlier

0 LIKES UnLike

 Tags:

   Report

1 ANSWERS


  1. Ang druga ay mga gamot na ipinagbabawal sa mga tao. Bagamat maari nga itong makatulong sa mga taong may mabibigat na gawain o mga taong may mabibigat na pasanin sa buhay, nasisira naman nito ang kalusugan ng 'sang tao.

You're reading: Ano ang druga?

Question Stats

Latest activity: earlier.
This question has 1 answers.

BECOME A GUIDE

Share your knowledge and help people by answering questions.
Unanswered Questions